KJØPSVILKÅR

Frakt og levering

Følgende priser gjelder for frakt:

  • 49 kr.
  • Fri frakt over 299 kr.

Vår leveringstid er 1-4 virkedager fra den dagen du mottar ordrebekreftelsen. Vi tar forbehold om at det kan forekomme økt behandlings- og leveringstid under større kampanjer og salg.

Åpent kjøp i 14 dager. 

Skulle vi beklageligvis ha gått tom for en vare du har bestilt, og ikke har mulighet for å bestille ny, vil du i løpet av kort tid få beskjed om dette.

Sporing:

Vi sender pakkene våre med Bring/Posten . Du vil få beskjed via sms, e-post eller brev når pakken din ankommer utleveringsstedet og er klar for henting.

Varer kan også hentes på vårt lager i Torneroseveien 20, 3055 Krokstadelva. Etter avtale.

Betaling:

Varekompaniet krever betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra Varekompaniet til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, vil Varekompaniet reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

 

Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav.

Fraktskade:

Hvis et produkt er skadet ved levering må dette meldes ifra om så fort som mulig. Vårt tidsvindu til transportør for å melde om transportskade er 24 timer fra leveransen er mottatt. Dette gjelder både synlige og usynlige skader – derfor er det viktig at du inspiserer sendingen ved mottak. 

Spar alltid på emballasjen ved synlig skade. Merk e-posten med «fraktskade» i emnefeltet på meldingen til oss. 

Uavhentede pakker:

Ved uavhentede pakker som er nektet mottatt vil det bli fakturert et gebyr på kr. 249,-.

Dette gjelder også om man nekter å motta pakken ved hjemlevering.

Kunde må også stå for returfrakt. Returfrakt er det kunden har betalt i frakt.

Angrerett 14 dager:

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.

Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjepart enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse. For en avtale som omfatter flere varer bestilt av forbrukeren i én bestilling og levert separat, gjelder den dag du eller en annen tredjepart enn transportøren, som du har utpekt, får den siste varen i fysisk besittelse. Vi anbefaler at kundene tar vare på originalemballasjen frem til de har sett på produktet.

Varen/varene må sendes i original emballasje og være 100 % likt slik du mottok varen/varene.     

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss:

Jensen Varehandel

Torneroseveien 20

3055 Krokstadelva

post@varekompaniet.no 

Organisasjonsnummer: 930 754 560

Oppgi på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post).

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Virkningene av at angreretten brukes 

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen.

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake.

Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt. 

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Om varen ikke er i uforandret stand kan vi komme til å gjøre et prisavdrag som tilsvarer varens tap i verdi.

Mer om reklamasjon:

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest 2 år etter at kjøper overtok varen. 

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig. 

  • Emballasje ved retur

Om kunden ikke har original emballasje ved reklamasjonssaker har kunden selv ansvar for å finne en passende emballasje som brukes til å sende i retur. Kunden har selv ansvar for at varen ikke blir skadet under frakten. Retur skal sendes på en forsvarlig måte.

  • Retting eller omlevering 

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel. 

  • Prisavslag 

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen. 

  • Heving 

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig. 

Konfliktløsning:

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. 

Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.